Algemene voorwaarden
* Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, tussen Letspartytent, hierna te noemen: ‘verhuurder’, en een opdrachtgever, hierna te noemen: ‘huurder’.

Leveringsvoorwaarden
* De gehuurde goederen worden door verhuurder zelf geleverd, opgezet en gedemonteerd en opgehaald op de locatie en het tijdstip die in de overeenkomst zijn afgesproken.
* Op de datum van levering dient door huurder gecontroleerd te worden of de geleverde goederen compleet en in goede staat zijn en de levering correspondeert met wat is overeengekomen. Hierna verliest de huurder het recht tot reclameren.

Annuleringsvoorwaarden
* Annulering is mogelijk tot 14 dagen voor de afgesproken verhuurdatum. Hierna zijn de annuleringskosten 20 % van de totale factuurwaarde.
* Alle offertes van verhuurder zijn geheel vrijblijvend. Verhuurder is niet gebonden door bestellingen in welke vorm ook gedaan, die niet door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
* Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Betalingsvoorwaarden
* Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
* Alle verhuurprijzen worden berekend per stuk, tenzij anders is vermeld. De eventuele reiskosten worden op de offerte vermeld.
* Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd het besluit te nemen goederen niet te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de weersomstandigheden in het belang van uw en/of onze veiligheid plaatsing niet toelaten. Wij zullen dan contact met u opnemen. Reeds gedane betalingen worden in dat geval teruggestort.
* Betaling dient contant bij afspraak of per factuur plaats te vinden.
* De betaling dient minimaal één week voor het tijdstip van plaatsing van de gehuurde goederen te zijn voldaan. Indien huurder de factuur niet binnen de termijn voldoet is verhuurder bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Besluit verhuurder tot opschorting of ontbinding dan is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze bij huurder ontstaan.

Aansprakelijkheidsvoorwaarden
* Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verbandhoudende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen is toegebracht.
* Huurder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook (en anders dan normale slijtage) . In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en wordt tevens de vervangingswaarde (of worden de reparatiekosten) van de goederen aan de huurder in rekening gebracht.
* De aansprakelijkheid van de huurder geldt gedurende de periode vanaf het tijdstip van opbouw en tot het tijdstip van afbreken van de partytenten door verhuurder. Dit geldt voor alle gehuurde artikelen.
* Huurder vrijwaart verhuurder van eventuele aanspraken van derden op de gehuurde goederen.
* Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door huurder die is ontstaan doordat verhuurder niet heeft kunnen voldoen aan zijn verplichtingen wegens overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere van buitenkomende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed heeft doch waardoor verhuurder zijn verplichtingen niet na kan komen, bijvoorbeeld brand of molest.
* Op alle overeenkomsten van verhuurder is het Nederlands Recht van toepassing.